Wobec pogłębiającej się globalizacji światowej gospodarki rynkowej praktycznie wszystkie sfery produkcyjne pozostają stale pod działaniem nacisku racjonalizatorskiego zmierzającego do osiągnięcia coraz doskonalszych wytworów w coraz krótszym czasie. W odniesieniu do budowy maszyn i urządzeń potrzeba dokonywania modyfikacji istniejących łańcuchów procesowych wynika z dążenia do uzyskiwania korzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych w warunkach produkcji konkurencyjnej.

 

Aby możliwy był wzrost wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości powierzchni niezbędny jest rozwój obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także rozwój systemów sterowania.

Zobacz także